در بخش پیاده سازی با پایتون در سایت، انواع پروژه‌های نوشته شده با زبان پایتون بارگذاری خواهند شد.