در بخش نمودارهای یو ام ال از سایت، انواع نمودارهای UML، قابل ترسیم می‌باشند.