در بخش انجام پروژه از وبسایت پروژه آماده، هر نوع پروژه برنامه نویسی، شبکه، گرافیک، شبیه سازی و غیره قابل انجام است.