در بخش سناریو آماده پکت تریسر از وبسایت، انواع کانفیگ و سناریو آماده شبکه موجود است.