در بخش شبیه سازی شبکه از سایت، انواع پیاده‎سازی‌ها و شبیه‌سازی‌های مربوط به حوزه شبکه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.