در بخش متلب از سایت، انواع پروژه آماده، شبیه سازی، پیاده سازی و کدنویسی متلب قرار داده خواهد شد.