در بخش داده کاوی از وبسایت، انواع پروژه‌های حوزه داده کاوی قابل انجام است.