در بخش پکت تریسر از وبسایت پروژه آماده، انواع کانفیگ و سناریو آماده شبکه موجود است.