در بخش شبکه از وبسایت پروژه آماده، انواع کانفیگ و پروژه حوزه شبکه موجود می‌باشد.